Lịch coi thi K44, K45 và K46: Download tại đây: http://www.mediafire.com/?bt488c1atzkgi0m

 

Thứ
Ngày
Giờ
Học phần
H.Thức
Đơn vị tổ chức thi (Địa điểm tập trung)
Cán bộ coi thi
T2 26/12/2011
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, M.Đức, Trường, Quyên, Lan, Liên, Thái, Hiền, Trần Hà
T2 26/12/2011
7h00
NLCB MacLenin
Viết 
Khoa GDCT (B4.B) Sự, An
T2 26/12/2011
9h30
NVSP Tin
Viết
Khoa Toán Lê Thảo, Sự
T2 26/12/2011
13h30
Giải tích2
Viết
Khoa Toán T.Dung, Thế Hùng
T2 26/12/2011
13h30
Giải tích3
Viết
Khoa Toán Ng.Minh, Thủy, Mai, Ngân, Đ.Ninh, T.Sơn, P.Thảo, Cường, Trinh, Q.Ninh, Liên, L.Thảo, Trần Hùng, Trần Minh
T2 26/12/2011
15h30
Toán cao cấp
Viết
Khoa Toán P.Thảo, Ngân
T2 26/12/2011
15h30
Thống kê XHH
Viết
Khoa Toán Liên, Lê Thảo, Trần Hùng, Sự, Q.Ninh, Thủy, Thái, Hương
T3 27/12/2011
7h30
Nhập môn CSDL
Viết
Khoa Toán M.Đức, Hiền, Quyên, Liên
T3 27/12/2011
13h00
Tiếng Anh CN Tin
Viết
Tổ Ngoại ngữ T.Dung, Trần Hùng
T3 27/12/2011
13h00
Tiếng Anh CN Toán
Viết
Tổ Ngoại ngữ Cao Hà, P.Thảo, L.Thảo, Trần Hà, Hương, Ng.Ninh, An, Hoàng, Trinh, Cường, Trần Minh, Long
T4 28/12/2011
7h30
Lập trình trên Windows
Thực hành
Khoa Toán M.Đức, Trần Hà
T4 28/12/2011
9h30
Lý thuyết Galois
Viết
Khoa Toán Tuân, Ngân
T5 29/12/2011
9h30
Giáo dục học
Viết
Khoa TLGD (B4.B) Sự, Q.Ninh, Thủy, Đ.Ninh, T.Sơn, Thế Hùng, An, Cao Hà, Cường, P.Thảo, L.Thảo, H.Minh
T5 29/12/2011
15h30
Tập hợp LG
Viết
Khoa Toán T.Dung, Trần Hùng, Quyên, Liên, Thái, Lan, M.Đức, Hiền, Hà, Hương, Ng.Minh, Mai, Ngân, Ng.Ninh, Lê Thảo, T.Sơn, Trần Minh, Hoàng, Tuân, Cao Hà
T6 30/12/2011
7h30
KG Metric&Topo
Viết
Khoa Toán Trần Hùng, Sự, Ng.Minh, Mai, Thủy, Q.Ninh, Thế Hùng, H.Minh, T.Sơn, Ng.Ninh, Trần Minh, An, Hoàng, Liên
T6 30/12/2011
9h30
Ngôn ngữ hình thức
Viết
Khoa Toán Liên, Lan,  Thái, Thủy
T6 30/12/2011
13h00
Toán cao cấp1
Viết
Khoa Toán Q.Ninh, Liên
T7 31/12/2011
7h30
Tâm lý học
Viết
Khoa TLGD (B4.B) Sự, Quyên, Ng.Minh, Mai, Q.Ninh, Thế Hùng, Đ.Ninh, H.Minh, T.Sơn, Ng.Ninh, Trần Minh, L.Thảo, An, Hoàng, Cao Hà, Trinh, Cường, P.Thảo, Long, T.Dung
T7 31/12/2011
13h30
XSTK
Viết
Khoa Toán Quyên, T.Dung, Trần Hùng, Liên, Thái, Lan, Hiền, Hoàng, Hương, Lê Thảo, Tuân, Q.Ninh, Thế Hùng, H.Minh, Ng.Ninh, An, Sự, Cường
T3 03/01/2012
7h30
Bảo trì HT
Viết
Khoa Toán Ng.Minh, Mai, Sự, Ng.Ninh, An, Hoàng
T3 03/01/2012
7h30
Đường lối CMVN
Viết
Khoa GDCT (B4.B) T.Dung, Q.Ninh
T3 03/01/2012
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, M.Đức, Trường, Quyên, Lan, Liên, Thái, Hiền, Trần Hà 
T3 03/01/2012
9h30
Giải tích số
Viết
Khoa Toán Xuân, T.Dung, Trần Hùng, Sự
T3 03/01/2012
13h00
Đại số
Viết
Khoa Toán H.Minh, Hoàng
T3 03/01/2012
13h30
Quy hoạch tuyến tính
Viết
Khoa Toán Liên, T.Sơn
T4 04/01/2012
7h30
Đại số đại cương
Vấn đáp
Khoa Toán T.Sơn, Tổ Đại số
T4 04/01/2012
7h30
ĐSTT&HHGT1
Vấn đáp
Khoa Toán  Tổ Hình học
T4 04/01/2012
7h30
NNLT Bậc cao
Thực hành
Khoa Toán Trường, Thái, Lan, Hiền, Trần Hà
T4 04/01/2012
9h30
Hình học xạ ảnh
Viết
Khoa Toán Ng.Minh, Mai, Sự, Ngân, Q.Ninh, Thế Hùng, Cao Hà, Trinh, Cường, P.Thảo, Hương, Long, Trần Hùng, T.Dung
T5 05/01/2012
7h30
ĐSTT&HHGT1
Vấn đáp
Khoa Toán Tổ Hình học
T5 05/01/2012
13h00
Toán cao cấp 2
Viết
Khoa Toán Ngân, Trần Minh
T5 05/01/2012
15h30
PT&TKTT
Viết
Khoa Toán Liên, Thái, Ngân, Quyên, Long, Hương
T6 06/01/2012
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, M.Đức, Trường, Quyên, Lan, Liên, Thái, Hiền, Trần Hà
T6 06/01/2012
7h30
Môi trường
Viết
Khoa Sinh (B4.103) Trần Hùng, T.Dung, Sự, L.Thảo, An, Hoàng, Cao Hà, Trinh, Cường, P.Thảo, Ng.Minh, Mai, Thủy, Thế Hùng, H.Minh, T.Sơn
T6 06/01/2012
9h30
LT Độ đo và TP
Viết
Khoa Toán Ng.Minh, Mai, Thủy, Thế Hùng, P.Thảo, T.Dung
T7 07/01/2012
7h30
TT HCM
Viết
Khoa GDCT (B4.B) Q.Ninh, Đ.Ninh, T.Sơn, Ng.Ninh, Trần Minh, Tuân, L.Thảo, Long, Liên, Lan, P.Thảo, Cường, Trinh, Cao Hà, An, Ngân
CN 08/01/2012
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, M.Đức, Trường, Quyên, Lan, Liên, Thái, Hiền, Trần Hà
CN 08/01/2012
13h30
Số học
Viết
Khoa Toán Xuân, T.Dung, Trần Hùng, Sự, Quyên, Ng.Minh, Mai, Q.Ninh, Thế Hùng, Đ.Ninh, Trần Minh, An, Hoàng, L.Thảo, Tuân, Liên
T2 09/01/2012
7h30
NNLT C
Thực hành
Khoa Toán Hương, Trần Hà, M.Đức, Trường, Hiền
T2 09/01/2012
13h30
Giải tích 1
Viết
Khoa Toán (B4.205) Sự, Liên, Hoàng, Lan, Hương, Ng.Minh, Mai, Thủy, Ngân, Q.Ninh, Thế Hùng, Đ.Ninh, T.Sơn, Ng.Ninh, Trinh, Cao Hà, Cường, P.Thảo
T3 10/01/2012
7h30
ĐSTT&HHGT1
Vấn đáp
Khoa Toán Tổ Hình học
T3 10/01/2012
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, M.Đức, Quyên, Lan, Liên, Thái, Hiền, Trần Hà
T3 10/01/2012
9h30
Truyền và BMTT
Viết
Khoa Toán Trần Hà, Trần Hùng
T4 11/01/2012
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, M.Đức, Trường, Quyên, Lan, Liên, Thái, Hiền, Trần Hà
T4 11/01/2012
9h30
Phương pháp tính
Viết
  Ngân, P.Thảo, Trinh, Cường, L.Thảo, Trần Minh, T.Dung, Trần Hùng, Sự, Ng.Minh, Mai, Thế Hùng, H.Minh, T.Sơn, Ng.Ninh, An
T5 12/01/2012
7h30
ĐSTT&HHGT
Vấn đáp
Khoa Toán Tổ Hình học
T5 12/01/2012
7h30
ĐSTT&HHGT1
Vấn đáp
Khoa Toán Tổ Hình học
T5 12/01/2012
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, M.Đức, Quyên, Trường, Lan, Liên, Thái, Hiền, Trần Hà
T5 12/01/2012
7h00
PPNCKH&LLDH môn Toán
Viết
Khoa Toán Thủy, Cao Hà, Trinh, Cường
T5 12/01/2012
13h30
Mạng máy tính
Viết
Khoa Toán Quyên, Ngân, Trần Hà, Liên
T6 13/01/2012
7h00
Toán CC&XSTK
Viết
Khoa Toán Thủy, Long, Hương, Lê Thảo, Cao Hà, P.Thảo, L.Thảo, Hoàng, Q.Ninh, Thế Hùng
T6 13/01/2012
13h00
Vành đa thức và modun
Viết
Khoa Toán Trần Minh, An, Tuân, Trinh, Cường, Đ.Ninh, Liên, Long, Hương, Ng.Minh, Mai, H.Minh, T.Sơn, L.Thảo, Cao Hà, Ng.Ninh
T7 14/01/2012
7h30
Tin học đại cương
Thực hành
Khoa Toán Hương, Long, Quyên, Liên, Thái, Lan, M.Đức, Trường, Hiền, Hà
T7 14/01/2012
13h30
Thống kê trong KHXH
Viết
Khoa Toán Xuân, Liên, H.Minh, T.Sơn
CN 15/01/2012
7h30
Tâm lý học
Viết
Khoa Toán T.Dung, L.Thảo, Ngân, Trinh
07:20:59 20/12/2011- Lượt xem: 6914
Tin liên quan