• Bài báo khoa học trong nước
  Bài báo khoa học trong nước

  04:54 26/09/2011
  Phạm Trần Nhu, Nguyễn Văn Trường, (2004), Designing a lift control system, Tạp chí Tin học và điều khiển học, Số 3, Tr. 205-218. Phạm Việt Đức, (2004), Định lý thác triển hội tụ trong không gian phức hyperbolic yếu, Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, vol. 4, 42-45.

 • Bài báo khoa học Quốc tế
  Bài báo khoa học Quốc tế

  04:54 26/09/2011
  Le Mau Hai and Pham Hien Bang, Extending and lifting some linear topological structure, Portugal Math.Vol 55, Fast 1. 1998 Pham Hien Bang, First holomorphic cohomology group and linear topological properties, Vietnam J. of Math, 26(4), 1998. 357-361 Pham Hien Bang, A Remark on non- existence of a continuous linear projection in spaces of differentiable functions. Publ. of CFCA, Vol 2 (1998), 1-2.