• CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ KHOA TOÁN
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ KHOA TOÁN


    Các chương trinh đào tạo trình độ Đại học bao gồm: - Sư phạm Toán học - Sư phạm Tin học Các chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ bao gồm các chuyên ngành: - Toán giải tích - Đại số và lý thuyết số - Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học. Chi tiết các chương trình đào tạo có thể xem trong file đính kèm:

  • CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
    CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO


    1) Hệ Đại học: 3 Chương trình đào tạo: - Cử nhân Sư phạm Toán học Chất lượng cao - Cử nhân Sư phạm Toán học - Cử nhân Sư phạm Tin học.