Tin mới
Video
Giới thiệu khoa Toán
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA TOÁN (đến tháng 7/2015)
Tổng số: 43, trong đó: - Có 15 người có học vị Tiến sĩ chiếm 34,88 %. (trong đó có 2 Phó Giáo sư) - Có 24 người có trình độ Thạc sĩ chiếm 55,81%. (trong đó có 11 đang là Nghiên cứu sinh) - Có 4 người có trình độ Cử nhân chiếm 9,31%. Tỷ lệ nam 18/43 chiếm 41,86% Tỷ lệ nữ 25/43 chiếm 58,14%