ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
Số: 1856 /CT HSSV  
  Thái Nguyên, ngày 08 tháng 9 năm 2011

      

THÔNG BÁO

V/v viết bài thu hoạch và kí cam kết của sinh viên

 

Kính gửi:    - Lãnh đạo các khoa

    - Các lớp sinh viên trong trường

Trường thông báo kế hoạch viết bài thu hoạch và kí cam kết của sinh viên sau khi kết thúc Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV  năm học 2011 - 2012 như sau:

I. Viết bài thu hoạch

Mỗi sinh viên, sau khi tham gia Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Hình thức viết tay trên khổ giấy A4 (hoặc giấy vở học sinh). Bài cần ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp, ngành học, khoa. Lớp trưởng các lớp thu bài và nộp về phòng Công tác chính trị, 311 nhà A. Hạn nộp: 10/10/2011.

 Nội dung viết thu hoạch:

Câu 1:Nêu tóm tắt các nội dung đã được tiếp thu trong Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV năm học 2011-2012.

Câu 2:Nêu nhận thức của bản thân về vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong trường Đại học Sư phạm.

Câu 3:Nêu những đề xuất, kiến nghị với khoa, trường.

II. Kí cam kết

Toàn thể sinh viên trong trường đều phải cam kết những nội dung cần thực hiện trong năm học 2011 – 2012. Các lớp trưởng thông báo nội dung cam kết tới sinh viên trong lớp, lấy chữ kí (theo bảng mẫu) và nộp về phòng Công tác chính trị, 311 nhà A. Hạn nộp: 10/10/2011.

Nội dung cam kết (Xem bảng mẫu)

 

   Đề nghị lãnh đạo các khoa triển khai nội dung thông báo này tới từng lớp sinh viên

 

Nơi nhận:   KT.  HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
         - Hiệu trưởng (báo cáo)
         - Các đơn vị trong Trường (Để thực hiện)   
         - Lưu HC – TV, CT HSSV 
   (đã kí)
      Dương Duy Hùng

                                                                                                  

File đính kèm

11:32:32 15/09/2011- Lượt xem: 6901
Tin liên quan