TT Thứ Ngày Giờ Lớp Học phần H.Thức Địa điểm trực thi Cán bộ coi thi
1 T2 05/12/2011 7h30 K43 Đường lối CM Việt Nam Viết Khoa GDTC (B4.A) Q.Ninh, T.Dung
2 T3 06/12/2011 7h30 K43 Công nghệ PM Viết Khoa Toán M.Đức, Hiền, Trần Hà, Hương, Lan, Quyên
3 T4 07/12/2011 7h30 K43 Quản lý HC Viết Khoa TLGD (B4.A) Huệ Minh, P.Thảo, Trần Hùng, Cường
4 T5 08/12/2011 7h30 K43 Logic mờ Viết Khoa Toán Xuân, Trần Minh, Trinh, Hoàng, Ng.Minh, L.Thảo
5 T6 09/12/2011 7h30 K43 Tư tưởng HCM Viết Khoa GDCT Ng.Ninh, Long
6 T2 12/12/2011 13h00 K43 Đại số sơ cấp Viết Khoa Toán Cao Hà, Trinh, P.Thảo, Cường, Đ.Ninh, L.Thảo, Q.Ninh, Long Thế Hùng, T.Dung, Tuân, An
7 T2 12/12/2011 13h30 K43 Phân tích và TK HTTT Viết Khoa Toán M.Đức, Hiền, Trần Hà, Hương, Lan, Quyên
8 T4 14/12/2011 13h30 K43 Phân tích và TK HĐT Viết Khoa Toán M.Đức, Hiền, Trần Hà, Trần Hùng, Ng.Ninh, Long
11 T6 16/12/2011 7h00 K43 Giải tích hàm Viết Khoa Toán Ng.Minh, Thủy, Mai, Ngân, Huệ Minh, Q.Ninh, Đ.Ninh, T.Sơn, P.Thảo, Cường, Trinh, An
12 T6 16/12/2011 13h30 K43 Chương trình dịch Viết Khoa Toán C.Tùng, Trường, Trần Minh, Lan, Hoàng, Liên
9 T2 19/12/2011 9h30 K43 Ngôn ngữ SQL Viết Khoa Toán Hiền, Trần Hà, Trần Minh, Thủy, Ngân, Hương
10 T3 20/12/2011 7h00 K43 PPGD Cụ thể Viết Khoa Toán Cao Hà, Trinh, P.Thảo, Cường, Đ.Ninh, H.Minh, T.Sơn, Hương, Thế Hùng, T.Dung, Tuân, An
  T4 21/12/2011 9h30 K43 Nhập môn TTNT Viết Khoa Toán Trường, Mai, Ngân, Liên, An, Thủy
14 T6 23/12/2011 9h30 K43 Đồ họa máy tính Viết Khoa Toán Trường, Lan, Quyên, Huệ Minh, Mai, Ng.Minh, Tuân, L.Thảo
15 T6 23/12/2011 13h00 K43 Hình học vi phân Viết Khoa Toán Đ.Ninh, T.Sơn, Ng.Ninh, Thế Hùng, Thủy, Ngân, Q.Ninh, Lê Thảo, Cao Hà, Hoàng, T.Dung, Trần Hùng
Ghi chú:  - Các CBCT có mặt tại địa điểm trực thi trước 30 phút so với lịch thi để nhận nhiệm vụ
07:12:49 05/12/2011- Lượt xem: 6322
Tin liên quan