ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

––––––––––––––––

Số: …….. /ĐT

(V/v thời gian hoạt động dạy – học)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 02 năm 2011

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

- Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ quy định thời lượng dành cho một tiết học là 50 phút; từ học kỳ 2 năm học 2010 – 2011 thời gian hoạt động dạy - học của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên được quy định như sau:

 

Buổi

Tiết

Mùa hè

Mùa đông

Nghỉ giữa giờ

Sáng

1

06:30 – 07:20

06:45 – 07:35

5 phút

2

07:25 – 08:15

07:40 – 08:30

5 phút

3

08:20 – 09:10

08:35 – 09:25

10 phút

4

09:20 – 10:10

09:35 – 10:25

5 phút

5

10:15 – 11:05

10:30 – 11:20

5 phút

6

11:10 – 12:00

11:25 – 12:15

Nghỉ trưa

Chiều

7

13:30 – 14:20

13:00 – 13:50

5 phút

8

14:25 – 15:15

13:55 – 14:45

5 phút

9

15:20 – 16:10

14:50 – 15:40

10 phút

10

16:20 – 17:10

15:50 – 16:40

5 phút

11

17:15 – 18:05

16:45 – 17:35

5 phút

12

18:10 – 19:00

17:40 – 18:30

5 phút

13

19:05 – 19:55

18:35 – 19:25

5 phút

14

20:00 – 20:50

19:30 – 20:20

 

-  Mùa hè: từ 15/4 đến 14/10; Mùa đông: từ 15/10 đến 14/4.

- Các học phần lý thuyết, buổi sáng học từ tiết 1 đến tiết 5.

- Các học phần thực hành, buổi sáng học từ tiết 1 đến tiết 6.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ và sinh viên biết để thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nơi gửi:

- Các đơn vị trong trường

- Lưu HC, ĐT

04:27:32 01/10/2013- Lượt xem: 4817
Tin liên quan