Nối tiếp thành công của Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc đã được tổ chức tại Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP - ĐH Huế, Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Hải Phòng, đồng thời hưởng ứng việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V - năm 2015 như sau:


I. Mục đích 

            Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ trẻ thuộc các trường ĐHSP, các trường đại học có đào tạo sư phạm trên toàn quốc công bố những kết quả nghiên cứu mới; thảo luận về những xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

II. Nội dung 

            - Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn: khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục; các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

            - Thảo luận, định hướng các giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; trao đổi hợp tác nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ trẻ các trường sư phạm.

III. Địa điểm và thời gian tổ chức

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thời gian: 02 ngày (dự kiến ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2015).

IV. Thành phần tham gia 

Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, đang công tác tại các trường đại học sư phạm, các trường đại học có đào tạo sư phạm trên toàn quốc.

V. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

1. Thể lệ gửi bài

- Toàn bộ bài viết dài không quá 8 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; lề trên, lề dưới cách 2,5cm; lề trái cách 3cm, lề phải cách 2cm, dãn dòng multiple 1.25. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.

- Bài viết có cấu trúc như sau: Tên bài (Tiếng Việt và Tiếng Anh, chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị; tóm tắt bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (mỗi tóm tắt không quá 10 dòng); từ khóa (3 - 5 từ); nội dung bài báo (đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận); tài liệu tham khảo.

- Tài liệu tham khảo được đánh số và xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo. Cách ghi tài liệu tham khảo như sau:

+ Tài liệu là sách, giáo trình, báo cáo, tài liệu nghiệp vụ cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

+ Tài liệu là bài báo cần ghi họ và tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số, tập (nếu có), số trang (từ trang - đến trang).

+ Tài liệu từ internet cần ghi rõ họ và tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, đường dẫn tới tài liệu.

- Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, email, số điện thoại liên hệ).

- Các bài báo khoa học gửi Hội thảo đảm bảo chất lượng sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ISSN 1859-2325).

2.  Thời hạn gửi bài 

- Gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 10/3/2015.

- Gửi toàn văn báo cáo trước ngày 10/4/2015.

3. Địa chỉ gửi bài

-  Địa chỉ nhận báo cáo qua E-mail:                htkh2015@hpu2.edu.vn

- Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Trần Thành Trung - Phó Bí thư Đoàn trường, Điện thoại: 0974 244 351, 02113 540 268 hoặc qua website: www.hpu2.edu.vn.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ trẻ thuộc các trường ĐHSP, các trường đại học có đào tạo sư phạm gửi bài và tham dự Hội thảo.
03:00:07 11/03/2015- Lượt xem: 3294
Tin liên quan