Kính gửi :  CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

 

Triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2015-2016, Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên đăng ký đi thực tập sư phạm 1 tại các cơ sở thực tập, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký

- Sinh viên Đại học khóa 48 đủ điều kiện đi TTSP 1.      (Đối tượng chính)

- Sinh viên các khóa khác đủ điều kiện nhưng chưa đi TTSP 1.

Để đảm bảo chất lượng thực tập sư phạm, theo đề nghị của các trường phổ thông, những trường hợp sau đây không được đăng ký thực tập sư phạm: Sinh viên nữ mới sinh con dưới 3 tháng (tính đến thời điểm đăng ký) hoặc sắp sinh con (có thai trên 7 tháng, tính đến thời điểm đăng ký).

2. Hình thức đăng ký

Sinh viên đăng ký qua mạng Internet (tất cả các khóa), trường hợp đặc biệt vì lí do sức khỏe không đi thực tập ở xa được sinh viên phải làm đơn có chữ ký của BCN khoa và xác nhận của bệnh viện gửi phòng Đào tạo để được bố trí phù hợp.

3. Thời gian đăng ký

            Từ ngày 05/10 đến hết ngày 12/10/2015.

Để tránh tắc nghẽn đường truyền mạng, Trường bố trí thời điểm bắt đầu đăng ký cụ thể cho các ngành từ 19h30 các ngày như sau:

            * Ngày 05/10 (thứ 2): Các ngành: Toán và Tin.

            * Ngày 06/10 (thứ 3): Các ngành: Lý và Hóa.

            * Ngày 07/10 (thứ 4): Các ngành: Sinh, Thể dục và Quốc phòng.

            * Ngày 08/10 (thứ 5): Các ngành: Ngữ văn.

            * Ngày 09/10 (thứ 6): Các ngành: Sử và Địa.

            * Ngày 10/10 (thứ 7): Các ngành: Chính trị và Tiểu học.

            * Ngày 11/10 (thứ CN): Các ngành: Mầm non, Tâm lý,  Mỹ thuật và Âm nhạc, Văn-Địa và Sinh-Hóa.                                                                      

4. Cử trưởng đoàn TTSP 1

- Các đơn vị cử trưởng đoàn theo số lượng trong bảng dưới đây, lập danh sách theo mẫu gửi cho phòng Đào tạo qua email trước ngày 08/10/2015. Yêu cầu trưởng đoàn thực tập do các đơn vị cử phải là sinh viên trong Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, BCH chi hội sinh viên có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết.

Số lượng trưởng đoàn TT các Trường trung học phổ thông (34 sinh viên)

Đơn vị

(Khoa/BM)

Toán

Hóa

Sinh

TDTT

Văn

Sử

Địa

Chính trị

Số lượng

6

3

3

4

3

5

3

4

3

Số lượng trưởng đoàn TT các Trường trung học cơ sở (04 sinh viên)

Đơn vị cử

(Khoa/BM)

Văn

(Văn-Địa)

Sinh

(Sinh-Hóa)

Nghệ thuật

Số lượng

1

1

2

 

Số lượng trưởng đoàn TT các trường Cao đẳng, Tiểu học, Mầm non (14 sinh viên)

Đơn vị cử

(Khoa/BM)

Tâm lý

(trường CĐ)

Tiểu học

Mầm non

Số lượng

1

5

8

 

 

Mẫu danh sách trưởng đoàn TT do các đơn vị cử:

TT

Họ tên

Mã SV

Lớp SV

Chức danh

Điện thoại liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

- Sau khi nhận được danh sách cử trưởng đoàn từ các đơn vị, phòng Đào tạo xem xét trình Ban Giám hiệu quyết định chính thức trong ngày 08/10/2015 (ưu tiên cử sinh viên làm trưởng đoàn của cơ sở thực tập mà sinh viên đã đăng ký qua mạng, nếu không đủ số lượng thì Phòng Đào tạo sẽ phân công và điều chuyển đăng ký cho sinh viên).

5. Lịch họp trưởng đoàn và họp đoàn thực tập:

* Họp trưởng đoàn: Do Phòng Đào tạo chủ trì.

- Thời gian: 14h00 ngày 09/10/2015 (thứ 6).

- Địa điểm: B2.305.

- Thành phần: Phòng Đào tạo và các Trưởng đoàn.

* Họp đoàn thực tập: Do trưởng đoàn thực tập chủ trì, tập trung theo từng cơ sở thực tập.

- Thời gian:

                        + Cơ sở thực tập trường THPT (các ngành Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Thể dục, Quốc phòng, Văn, Sử, Địa và Chính trị) họp đoàn vào 11h10 (tiết 6) ngày 14/10/2015 (thứ 4).

                        + Cơ sở thực tập trường Cao đẳng, THCS, Tiểu học, Mầm non (các ngành Tiểu học, Mầm non, Tâm lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, Văn-Địa và Sinh-Hóa) họp đoàn vào 18h10 (tiết 12) ngày 14/10/2015 (thứ 4).

 - Địa điểm: (Có danh sách cụ thể kèm theo).

- Thành phần: Tất cả sinh viên đi thực tập.

 

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ và sinh viên các khóa có liên quan.

 

                                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- BGH (để báo cáo);

- Như kính gửi (để thực hiện);                                                                  

- Lưu VT,ĐT.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                       PGS. TS Nguyễn Phúc Chỉnh

05:51:08 02/10/2015- Lượt xem: 3185
Tin liên quan