Căn cứ vào thông báo số 1898/TB-KHCN ngày 15/06/2017 của Hiệu Trưởng trường Đại học Sư phạm về việc triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2017 – 2018 ;

            Căn cứ vào Quyết định số 2749/QĐ – ĐHSP ngày 16/08/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc phê duyệt danh mục các đề tài NCKHSV năm học 2017-2018.

           Khoa Toán thông báo và triển khai việc đăng ký thực hiện đề tài NCKHSV đến tất cả các sinh viên Khoa Toán như sau:

    Đối tượng xét chọn

Khối lượng kiến thức tích luỹ

Thực hiện đề tài NCKH

Tiến độ thời gian thực hiện đề tài

Sinh viên hệ chính quy

33 – 65 tín chỉ

Thực hiện đề tài theo nhóm từ 2-5 sinh viên / 01 đề tài

Thời gian thực hiện đề tài :

09/2017 – 03/2018

³ 66 tín chỉ

Thực hiện đề tài độc lập hoặc theo nhóm

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài 12/2017

Điểm trung bình chung tích luỹ và điểm học phần liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài từ 2,5 trở lên (tính đến thời điểm xét điều kiện đăng ký đề tài)

Nghiệm thu đề tài :

04/2018

·         Sinh viên hoặc nhóm sinh viên chọn tên đề tài trong danh sách 45 đề tài đã được hội đồng Khoa học tự nhiên Nhà trường phê duyệt (có danh sách kèm theo trong file đính kèm).

·         Thời hạn đăng ký : Trước ngày 26/08/2017 (Thứ 7).

·         Xét duyệt cán bộ hướng dẫn và sinh viên thực hiện : Ngày 28/08/2017 (Thứ hai).

·         Gửi lên phòng KHCN&HTQT : Ngày 30/08/2017 (Thứ ba)

·         Hình thức đăng ký :

Đăng ký

Bản in

Gửi lên VPK

Bản điện tử (file word)

Gửi cho Trợ lý khoa học Khoa

Theo mẫu số 5 – NCKHSV

(trên website của Khoa)

Gửi lên VPK – Khoa Toán

P. 201 – Nhà A4

Cho cô Tạ Thảo

ĐT : 0208 3 856 894

Gửi vào email :

duongquanghai@dhsptn.edu.vn

Tên file :

ten sinh vien, nhóm sinh viên thuc hien _ de tai so ?_can bo huong dan.docx

Trợ lý khoa học Khoa Toán (Thầy Dương Quang Hải)

ĐT : 0981 400 781

    Đề nghị các lớp trưởng của các lớp và các thầy cô giáo thông tin nội dung của thông báo này rộng rãi đến toàn thể sinh viên khoa Toán để thực hiện đăng ký đúng và kịp tiến độ về thời gian do Nhà trường yêu cầu.

TRƯỞNG KHOA 

10:32:22 18/08/2017- Lượt xem: 3212
Tin liên quan